2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası (Not Ortalamasına Göre) ve Kurum İçi Yatay Geçiş Şartları ve Kontenjanları Başvuru İlanı

08 Temmuz 2022 Cuma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitemizin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile (Not ortalamasına göre) kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Genel Hükümler

1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.
2. İkinci öğretim diploma programında bulundukları sınıfa kadar olan başarı notlarına göre %10 başarı dilimine giren öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
3. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlük not sistemi kullanılır. Başarı notu farklı olan ve transkript belgesinde dörtlük not sistemi karşılığı belirtilmeyen adayların not ortalamalarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
4. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre 100'lük sistemde 60) olması gerekir.
5. Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.15 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre Yüzlük sistemde 80) olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. (İlgili resmi yazı için tıklayınız)
6. Değerlendirmeler, Üniversitemizin Senatosunun almış olduğu karar çerçevesinde yapılır (Karara ulaşmak için tıklayınız). Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki yerleştirmeye esas ÖSYM-YKS puanları dikkate alınır.
 
2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş ve Taban Puan Şartları

1- Fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
3- Kurum İçi Yatay Geçiş için başvuracak Üniversitemiz öğrencileri, başvurularını Öğrenci Bilgi Sistemi (e-kampüs) üzerinden yapacaklardır. Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan Başvuru İşlemleri-Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu menü aşamalarını takip ederek açılacak ekrandan gerekli alanları doldurarak başvuruyu tamamlayabilirler.

Dikkat Edilecek Hususlar
 
*Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt esnasında adaylardan istenecektir.
Başvuru için sisteme yüklenmiş transkript belgesinin aslı kesin kayıt esnasında istenecek olup transkripte değişiklik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
Üniversitemiz Senatosu'nun 20.07.2020 tarihli kararı çerçevesinde, kayıt dondurma hariç dönem/sene kaybı olan adaylar ile bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Karara ulaşmak için tıklayınız).

Online Başvuru Evrakları
1 Onaylı not belgesi (Transkript) aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
2 Güncel öğrenci belgesi aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3 Ders içerikleri.
4 Disiplin cezası almadığına dair belge (Diğer belgelerinde not olarak yazılmışsa ayrıca belge  istenmeyecektir).
5 ÖSYS/YKS Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği programı gösteren sonuç belgesi) 
6 Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı. 
7 Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Online Başvuru Tarihleri   18-25 Temmuz 2022
Değerlendirme Tarihleri   28 Temmuz-05 Ağustos 2022
Sonuç İlan Tarihi   09 Ağustos 2022
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri   29 Ağustos -02 Eylül 2022
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı   05 Eylül 2022
Yedek Adayların Kayıt Tarihi   06-08 Eylül 2022

 
Kurumlar Arası Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
 
Kurumlar Arası Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Online Başvuru İçin tıklayınız.
Kurum İçi Yatay Geçiş Online Başvuru İçin tıklayınız.