Hakkımızda

GENEL BİLGİLER

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulmuştur.

     124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:
 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir. Bu çerçevede; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile çalışmaları yürüten Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel olarak;
 • Eğitim-Öğretim yılı başlamadan Akademik Takvim taslağının ve ders planlarının Üniversite Senatosuna sunulması ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtımının yapılması,
 • Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi ve Senatonun onaylamasından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılması uygun görülen bölüm ve programların ilgili birimlere bildirilmesi,
 • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) aktarımının sağlanması,
 • Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kayıtlarının yapılmasının sağlanması,
 • Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) girilmesi,
 • Öğrencilerin ders kayıtlarının sorunsuz bir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve YÖKSİS’e girilmesi,
 • Mezun olan öğrencilerin birimlerden gelen kararlarının incelenerek diplomalarının ve diploma eklerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesi,
 • Yaz okulu çalışmalarının yapılması ve yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının ilgili birimlere gönderilmesi,
 • Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılarak Senatoya sunulması,
 • Eğitim-öğretim ve öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve Üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.