2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar arası Not Ortalamasına Göre ve Kurum İçi Yatay Geçiş Şartları ve Kontenjanları Başvuru İlanı

09 Temmuz 2021 Cuma

“Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve “Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile (not ortalamasına göre) kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Genel Hükümler

1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.
2. İkinci öğretim diploma programında bulundukları sınıfa kadar olan başarı notlarına göre %10 başarı dilimine giren öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
3. Kurum içi aynı diploma programında birinci öğretimden, ikinci öğretime, kontenjan ve başarı sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.)
4. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not sistemi kullanılır. Başarı notu farklı olan ve transkript belgesinde dörtlük not sistemi karşılığı belirtilmeyen adayların not ortalamalarının dörtlü sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
5. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre 100'lük sistemde 60) olması gerekir.
6. Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.15 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre Yüzlük sistemde 80) olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. (İlgili resmi yazı için tıklayınız)
7. Değerlendirmeler, Üniversitemizin Senatosunun almış olduğu karar çerçevesinde yapılır (Karara ulaşmak için tıklayınız). Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki yerleştirmeye esas ÖSYM-YKS puanları dikkate alınır.
 
 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş ve  Taban Puan Şartları

1- Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
2- Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
3- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
4- Kurum İçi Yatay Geçiş için başvuracak Üniversitemiz öğrencileri, başvurularını Öğrenci Bilgi Sistemi (ekampüs) üzerinden yapacaklardır. Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan Başvuru İşlemleri-Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu menü aşamalarını takip ederek açılacak ekrandan gerekli alanları doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren yurt dışından yatay geçiş kapsamında  kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a) İlgili yıldaki ÖSYS-YKS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
2. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar vermiştir.

Not: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir.

Online Başvuru Evrakları
1 Onaylı not döküm belgesi (Transkript) aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
2 Güncel öğrenci belgesi aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3 Ders programı ve ders içerikleri,
4 Disiplin cezası almadığına dair belge (Diğer belgelerinde not olarak yazılmışsa ayrıca belge  istenmeyecektir).
5 ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi) 
6 Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı 
7 Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir 
8 Yurt dışından yapılan başvurularda adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanındığına ilişkin belgeler ile üniversitesini tanıtan katalog veya dokümanlar (Yurt dışından yapılacak başvurularda zorunlu)
 
  Dikkat Edilecek Hususlar:
Başvuru için sisteme yüklenmiş transkript belgesinin aslı kesin kayıt esnasında istenecek olup, transkripte değişiklik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
Üniversitemiz Senatosu'nun 20.07.2020 tarihli kararı çerçevesinde, kayıt dondurma hariç dönem/sene kaybı olan adaylar ile bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Karara ulaşmak için tıklayınız).

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Online Başvuru Tarihleri  12 – 19 Temmuz 2021 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Tarihleri  26 Temmuz – 04 Ağustos 2021
Sonuç İlan Tarihi  06 Ağustos 2021 (Mesai Bitimi)
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  31 Ağustos- 03 Eylül 2021
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı  06 Eylül 2021
Yedek Kayıt Tarihleri  07-09 Eylül 2021
 
Kontenjanlar İçin Tıklayınız.
Online Başvuru İçin Tıklayınız